Polityka prywatności

Przedstawione poniżej warunki i postanowienia stanowią umowę prawną (”Umowę”) pomiędzy użytkownikiem końcowym (osobą fizyczną lub prawną) zwanym dalej “Licencjobiorcą”, a Panem Witoldem Ślendakowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Gitara No.1, Witold Ślendakowski, z siedzibą przy ul. Słoneczna 15 05-500 Stara Iwiczna, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej gminy Lesznowola, NIP 123-021-42-31, zwaną dalej “Licencjodawcą”, dotyczącą usługi edukacyjnej o nazwie „Kurs na Sześć Strun Świata”, o treści następującej:

§ 1.
LICENCJA NA USŁUGĘ

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na korzystanie z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
 2. Licencjodawca dostarcza usługę Licencjobiorcy nieodpłatnie, a Licencjobiorca korzystając z usługi nie rości sobie wobec Licencjodawcy żadnych oczekiwań.

§ 2.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej umowy w dowolnym czasie przez dostarczenie Licencjobiorcy nowej wersji Umowy lub opublikowanie jej w Witrynie Internetowej Licencjodawcy.
 2. Ciągłe korzystanie przez Licencjobiorcę z Usługi będzie jednoznaczne z przyjęciem przez Licencjobiorcę warunków i postanowień zmodyfikowanej Umowy.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy ze strony Licencjobiorcy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod warunkiem nieważności.
 4. Do wszystkich spraw nie ujętych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z późn. zmianami ), a w sprawach w niej nie unormowanych – przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.

LICENCJOBIORCA WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY I ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH MU PRAW JAK RÓWNIEŻ OBOWIĄZKÓW I WARUNKÓW USTALONYCH NA MOCY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.


Informacja o danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Gitara No.1, Witold Ślendakowski z siedzibą w Starej Iwicznej na ulicy Słonecznej 15 (dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres email witold.slendakowski@gitara-lekcje.pl albo pod adres siedziby firmy.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na kurs gry na gitarze.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gitara No.1, Witold Ślendakowski?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • wysyłamy Ci bezpłatny newsletter – kurs gry na gitarze z wartościowymi poradami, oraz bezpłatny kontent.
 • potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia i działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych)
 • obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.


Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników
 • dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email
 • zapewnienie bezpieczeństwa
 • prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert
 • organizowanie programów lojalnościowych
 • prowadzenie analiz statystycznych

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez kliknięcie jednoznacznie wskazanego linku na końcu każdej wiadomości.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

* adresu e-mail, imienia

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi.

Wymagamy podania przez Ciebie imienia i adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci:

 • darmowy newsletter – kurs gry na gitarze – „Kurs na Sześć Strun Świata”
 • zaproszenia na webinary i kampanie promocyjne
 • niezapowiedziane oferty handlowe.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,


• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane są wyłącznie przesyłane do spółki Payu lub Paypal w celu dokonania transakcji. Nie udostępniamy Twoich danych innym firmom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.